Privacybeleid

Verlanglijst.online is een creatie van Verlanglijst Online B.V. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86452339.

Algemeen

Het privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door middel van de App. Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?

Wij bieden de volgende diensten waarvoor wij gegevens verwerken, namelijk: verlanglijstjes maken en lootjes trekken.

Verlanglijstjes maken

Om verlanglijstjes te maken op Verlanglijst.online bent u verplicht in ieder geval uw naam en e-mailadres te geven. We hebben deze gegevens nodig om een account voor u aan te maken en met u te kunnen communiceren, bijvoorbeeld als u uw wachtwoord bent vergeten. Als mensen iets van uw lijstje willen afstrepen vragen we een e-mailadres, uitstuitend om een e-mail te sturen waarmee ze het cadeautje dat ze willen geven kunnen bekijken, bestellen of het afstrepen ongedaan kunnen maken.

Lootjes trekken

Voor deze dienst hebben we in ieder geval van u en de deelnemers een e-mailadres en naam nodig. Als de lootjes getrokken zijn worden deze verstuurd naar de opgegeven e-mailadressen. U maakt pas een account aan als u een verlanglijstje wilt koppelen aan uw lootje.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van e-mails die voor u relevant zijn om op een goede manier met de app te kunnen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een e-mail om uw wachtwoord te resetten.
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die door u worden toegevoegd aan de App, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld zullen alleen aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met uw voorafgaande toestemming of in de situaties zoals beschreven in onze gebruiksvoorwaarden. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten, dit doen we alleen als u een account bij ons heeft. U zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Cadeau-ideeën en externe links

Verlanglijst.online is kosteloos dankzij onze partners, waaronder Bol.com en Amazon.nl
We verdienen aan gekwalificeerde verkopen bij partner webwinkels zoals Amazon.nl
Door te drukken op een link van een artikel bezoek je de betreffende webwinkel.
Het gebruik van deze externe websites, waaronder het plaatsen van bestellingen, valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming indienen. Zie hiervoor onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Ons cookiebeleid is onderdeel van dit privacybeleid.

Versie: 17 juli 2020