Gebruiksvoorwaarden


1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie Verlanglijstje.online (hierna: “de App”). De App is eigendom van Verlanglijst Online B.V. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86452339.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door u. Wij hebben het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. U wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.

Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Wij zullen u hierover tijdig en op een passende wijze informeren.

3. Gebruik van de App

U bent verantwoordelijk voor het correcte en zorgvuldig gebruik van de App. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient u:

  • gegevens naar waarheid in te vullen.
  • vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen.
  • de App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.
  • niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan ons, de App of derden.
  • geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van ons of andere gebruikers van de App.
  • onze goede naam en reputatie te allen tijde in acht nemen en er voor zorg te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan onze rechten en/of onze reputatie.
  • Al onze aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van de App op te volgen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons, dan wel bij onze licentiegevers. De eigendom van gegevens die door u worden toegevoegd aan de App, blijven uw eigendom.

Wij verlenen aan u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader van de door ons geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.

5. Aansprakelijkheid

De App is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. U vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

6. Privacy

Ons privacybeleid is onderdeel van deze gebruikersvoorwaarden.

7. Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.

Versie: april 2019